Zákonné informácie

Záruka

Almave s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o predaj alebo vhodnosť na konkrétny účel. Podmienky tejto záruky nahradzujú všetky ostatné záruky vyplývajúce z príslušných zákonov. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu si musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie produktov Manorteq sa poskytujú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s odporučením výrobcu Manorteq Ltd. Manorteq Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Všetky objednávky podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie produktového listu.

Upozornenie: Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len ako všeobecné informácie. Nepredstavujú podrobný návod pre konkrétnu aplikáciu. Vzhľadom na jedinečné okolnosti každého miesta je potrebné posúdiť každú inštaláciu na základe jednotlivých projektov, pretože môže existovať mnoho premenných, ktoré je potrebné zohľadniť. Nezávislé odborné poradenstvo pri každej inštalácii by sa malo vyhľadať odborné poradenstvo. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú podľa najlepšieho vedomia a presvedčenia spoločnosti Manorteq Limited k uvedenému dátumu presné a spoľahlivé. Neposkytuje sa však žiadne vyhlásenie, záruka ani garancia ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Manorteq

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým spoločnosť Manorteq Ltd zhromažďuje, používa, uchováva a zverejňuje informácie získané od používateľov (ďalej len „používateľ“) webovej stránky www.manorteq.com (ďalej len „stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na stránku a všetky produkty a služby ponúkané spoločnosťou Manorteq Ltd.

 1. Osobné identifikačné údaje
  Osobné identifikačné údaje môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi, okrem iného aj vtedy, keď používatelia navštívia našu stránku, prihlásia sa na odber informačného bulletinu, vyplnia formulár a v súvislosti s inými činnosťami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našej stránke. Používateľov môžeme podľa potreby požiadať o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštevovať naše stránky anonymne. Osobné identifikačné údaje budeme od Používateľov zhromažďovať len vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných údajov, s tým, že im to môže zabrániť v účasti na určitých činnostiach súvisiacich so stránkou.
 2. Neosobné identifikačné informácie
  Môžeme zhromažďovať neosobné identifikačné informácie o Používateľoch vždy, keď komunikujú s našou Webovou lokalitou. Neosobné identifikačné informácie môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsobe pripojenia Používateľov k našej Stránke, ako napríklad operačný systém a využívaní poskytovatelia internetových služieb a iné podobné informácie.
 3. Súbory cookie webového prehliadača
  Naše stránky môžu používať „cookies“ na zlepšenie skúseností používateľov. Webový prehliadač používateľa umiestňuje súbory cookie na jeho pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy na sledovanie informácií o ňom. Používatelia si môžu nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo aby vás upozornil na odosielanie súborov cookie. Ak tak urobia, upozorňujeme, že niektoré časti Webovej lokality nemusia fungovať správne.
 4. Ako používame zhromaždené informácie
  Spoločnosť Manorteq Ltd môže zhromažďovať a používať osobné údaje Používateľov na tieto účely:
 • Na zlepšenie služieb zákazníkom.
 • Informácie, ktoré poskytujete, nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na zákaznícky servis a potreby podpory.
 • Na personalizáciu používateľských skúseností.
 • Môžeme používať súhrnné informácie, aby sme pochopili, ako naši Používatelia ako skupina využívajú služby a zdroje poskytované na našej stránke.
 • Na zlepšenie našej lokality.
 • Spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete, môžeme použiť na zlepšenie našich produktov a služieb.
 • Na spustenie propagačnej akcie, súťaže, prieskumu alebo inej funkcie lokality.
 • Na zasielanie informácií Používateľom, ktorí súhlasili so zasielaním informácií o témach, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať.
 1. Odosielanie pravidelných e-mailov
  E-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa požiadaviek Používateľa.Môže byť tiež použitá na odpovedanie na ich otázky, dotazy a/alebo iné požiadavky.Ak sa Používateľ rozhodne prihlásiť do nášho zoznamu adresátov, bude dostávať e-maily, ktoré môžu obsahovať novinky spoločnosti, aktualizácie, súvisiace informácie o produktoch alebo službách atď.Ak by sa Používateľ kedykoľvek chcel odhlásiť z odberu budúcich e-mailov, na konci každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie alebo nás môže kontaktovať prostredníctvom našej webovej lokality.
 2. Ako chránime vaše informácie
  Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našej lokalite. Výmena citlivých a súkromných údajov medzi stránkou a jej používateľmi prebieha prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi.
 3. Zdieľanie vašich osobných údajov
  Osobné identifikačné údaje Používateľov nepredávame, nevymieňame ani neprenajímame iným osobám. Môžeme zdieľať všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov, s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pridruženými spoločnosťami a inzerentmi na vyššie uvedené účely.
 4. Webové stránky tretích strán
  Používatelia môžu na našich stránkach nájsť reklamu alebo iný obsah, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov a iných tretích strán.Nemáme kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa na týchto stránkach objavujú, a nezodpovedáme za postupy používané webovými stránkami, na ktoré sa odkazuje alebo z ktorých sa odkazuje na našu stránku.Okrem toho sa tieto stránky alebo služby vrátane ich obsahu a odkazov môžu neustále meniť.Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady zákazníckych služieb. Prezeranie a interakcia na akejkoľvek inej webovej lokalite vrátane webových lokalít, ktoré majú odkaz na našu lokalitu, podlieha vlastným podmienkam a zásadám danej webovej lokality.
 5. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
  Spoločnosť Manorteq Ltd má právo kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Keď tak urobíme, revidujeme dátum aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame Používateľom, aby často kontrolovali túto stránku, či na nej nedošlo k nejakým zmenám, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznamovať sa s ich úpravami.
 6. Prijatie týchto podmienok
  Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte našu stránku. Vaše ďalšie používanie tejto lokality po zverejnení zmien týchto zásad sa bude považovať za váš súhlas s týmito zmenami.
 7. Kontakt
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, postupov tejto lokality alebo vášho zaobchádzania s touto lokalitou, kontaktujte nás na adrese: info@almave.sk.
  Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 17. marca 2022.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Almave s.r.o.

 1. Rozsah platnosti
  • Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzťahov medzi predávajúcim – spoločnosťou Almave s.r.o. so sídlom Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad, IČO: 50887904 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim/kupujúcimi, resp. odberateľom/odberateľmi. Predávajúci predáva kupujúcim výrobky značky Manorteq (ďalej len „dodávky“ alebo „tovar“) je výhradným importérom týchto výrobkov v Slovenskej republike.
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky a služby predávajúceho. Akékoľvek zmeny Všeobecných obchodných podmienok môžu byť dohodnuté len písomne
  • Použitie obchodných podmienok kupujúcich – odberateľov na obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – odberateľom neprichádza do úvahy.
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
  • Prípadné ďalšie dohody s odberateľmi – kupujúcimi sú účinné, len ak boli písomne odsúhlasené a potvrdené predávajúcim.
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a akýmkoľvek odberateľom/kupujúcim sa riadi slovenskými právnymi predpismi.
 1. Objednávky
  • Všetky objednávky a dohody s odberateľmi – kupujúcimi sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak boli predávajúcim písomne potvrdené, čím vzniká kúpna zmluva a zaväzujú predávajúceho len v rozsahu písomne potvrdenej objednávky.
   Predávajúci je oprávnený vytvoriť objednávku na základe podmienok kupujúceho. V takom prípade predávajúci vo svojom objednávkovom systéme vytvorí objednávku, podľa požiadaviek kupujúceho a kupujúci je povinný takúto objednávku písomne potvrdiť.

    

   Predchádzajúce ponuky a vyhlásenia predávajúceho účinné pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne ako výzvy k odovzdaniu objednávok.

 

 1. Ceny
  • Všetky ceny sú uvedené v mene euro bez DPH a platia iba pre danú objednávku.
  • Predaj dodávok a služieb sa uskutočňuje za ceny v zmysle aktuálneho a platného cenníka predávajúceho. Ceny dohodnuté pri preberaní objednávok, ako aj ceny pre menšie množstvá, ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia za výhradného predpokladu obstarávania surovín za ceny zodpovedajúce ich kalkulácií v čase preberania objednávky.
  • Ceny za tovar dostupný v sklade, sú uvedené bez DPH a bez prepravných nákladov, vrátane balenia (ak nie je dohodnuté inak).
  • Aktuálny cenník predávajúceho v čase objednávky nahrádza všetky predchádzajúce cenníky. Prípadné zvláštne cenové dohody (rabaty, netto ceny, atď.) sú prepočítavané z jednotkových cien uvedených v cenníku.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien kedykoľvek. Všetky predávajúcim odporúčané ceny pre ďalší predaj sú nezáväzné.
  • V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akejkoľvek faktúry predávajúceho, trvajúce viac ako 10 dní, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou.
 1. Dodávky
  • Dodávky sú prepravované na nebezpečenstvo kupujúceho. Zodpovednosť za poškodenie dodávok a nebezpečenstvo škody na dodávkach prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania dodávok, alebo jeho odovzdaním na prepravu predávajúcim, ak si kupujúci nepreberá tovar v predajni / sídle / prevádzke predávajúceho. T.z, že nebezpečenstvo náhodnej škody na dodávke spôsobené vonkajšími vplyvmi, pokiaľ ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok, prechádza na kupujúceho odoslaním dodávky do miesta určenia podľa objednávky. Ak si kupujúci tovar neprevezme včas, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
  • Predávajúci si vyhradzuje možnosť čiastkových dodávok.
  • Reklamácie vyplývajúce z poškodenia dodávky prepravou, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu, ako aj dopravnej spoločnosti, okamžite po prijatí dodávky.
  • Uskladnenie, prípadne ďalšie opatrenia z dôvodov na strane kupujúceho, resp. na jeho požiadavku, uskutoční predávajúci za poplatok (skladné). Výšku skladného určí predávajúci.
  • Povinnosť dodať dodávky (objednaný tovar) predávajúcemu nevzniká, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s platením za predchádzajúce dodávky predávajúceho.
  • Objednaná a predávajúcim riadne dodaná dodávka nebude zo strany predávajúceho spätne prevzatá, najmä pokiaľ by bolo balenie otvorené.
 1. Balenie
  • Všetky malé balenia a vrecia sú účtované brutto=netto. Pri dodávkach v sudoch je účtované len netto. Balenia predávajúceho sú spravidla jednorazové a nevratné. Výnimky musia byť dohodnuté jednotlivo.
  • V cenníku predávajúceho sú uvedené balenia v štandardnej veľkosti, pričom predávajúci si vyhradzuje kedykoľvek právo na ich zmenu, podľa potreby.
 1. Dodacie lehoty
  • Predávajúci sa snaží uvedené a dohodnuté dodacie lehoty čo možno najpresnejšie dodržiavať a to bez vyzvania kupujúceho.
  • Dodacie lehoty sú záväzné, len ak boli predávajúcim v jednotlivých prípadoch výslovne a záväzne, t.j. písomne potvrdené.
  • Pokiaľ je v objednávke uvedený alebo dohodnutý presný termín dodávky a nie je dodržaný zo strany predávajúceho o viac ako 30 dní, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy po stanovení najmenej 14 dňovej lehoty a to prostredníctvom doporučeného listu adresovaného a doručeného predávajúcemu. Od zmluvy môže odstúpiť aj predávajúci, ak dodanie tovaru nie je možné z dôvodu vyššej moci, alebo z iných predávajúcim neovplyvniteľných prekážok. Takouto prekážkou je najmä prerušenie prepravy dodávok, alebo zastavenie výroby. V takom prípade nemá kupujúci nárok na akúkoľvek náhradu škody alebo iné plnenia vyplývajúce z omeškania alebo odstúpenia predávajúceho.
  • Ak je miestom dodania predajňa / sídlo / prevádzka predávajúceho a kupujúci neprevezme tovar, alebo inak zmarí dodávku tovaru v dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený tovar uskladniť. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie (skladné) vo výške 0,43€/ paletové miesto 1200 x 800 mm neprevzatého tovaru za každý začatý deň uskladnenia.
  • Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania presahujúcom 15 kalendárnych dní, popri poplatku za uskladnenie (skladné), zároveň aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru a to aj spätne k prvému dňu omeškania. Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  • Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
  • Podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu je uhradenie poplatku za uskladnenie (skladné) a zmluvnej pokuty v plnej výške.
 2. Platenie
  • Faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu ich vystavenia.
  • Predávajúci je oprávnený fakturovať po dodaní (alebo aj pred dodaním) každej jednotlivej, aj čiastočnej, dodávky uskutočnenej na objednávku kupujúceho, obsahujúcej viac jednotiek, alebo väčšie množstvo, prípadne viac výkonov.
  • Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z akéhokoľvek dôvodu (ani v prípade, ak by kupujúci mal za to, že dodávky majú vady alebo iné nedostatky).
  • Jednostranné započítanie pohľadávky kupujúceho proti splatným faktúram predávajúceho je možné len v tom prípade, že predávajúci splatnú pohľadávku kupujúceho písomne uznal, alebo bola súdom priznaná. Pri úhrade faktúry (alebo jej časti) po dátume jej splatnosti, predávajúci započítava najskôr úroky z oneskorene uhrádzanej faktúry, alebo úroky z omeškania a následne faktúru vždy s najstaršou splatnosťou.
  • Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúru po splatnosti viac ako 5 dní, alebo nesplní iné povinnosti, je predávajúci oprávnený skrátiť 14 dňovú lehotu splatnosti neskorších platieb/faktúr kupujúceho, alebo od kupujúceho požadovať platbu vopred, prípadne poskytnutie iných záruk.
  • Faktúry vystavené predávajúcim sú splatné ihneď, pokiaľ by ich zaplatenie bolo akokoľvek ohrozené, alebo by boli obmedzené práva kupujúceho na úhradu pohľadávok predávajúceho z akýchkoľvek dôvodov na strane kupujúceho.
  • Kúpna cena sa zo strany kupujúceho považuje za riadne zaplatenú až úplným pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 1. Výhrada vlastníckeho práva
  • Všetok tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane úrokov a iného príslušenstva vo vlastníctve predávajúceho.
  • V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu (alebo ju zaplatí len čiastočne), má predávajúci, na základe výhrady vlastníckeho práva, právo požadovať vydanie predaného tovaru od kupujúceho, ako aj od tretích osôb. Kupujúci sa v takom prípade zaväzuje umožniť predávajúcemu vstup do prevádzky a k tovaru, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho a to vrátane vstupu na pozemok, prípadne do obydlia kde je tovar umiestnený a poskytnúť mu všetku súčinnosť potrebnú na odobratie tovaru. Náklady tým vzniknuté predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
  • V prípade ak by kupujúci spracoval prevzatý tovar, za ktorý nezaplatil úplnú kúpnu cenu, predávajúci má nárok na spoluvlastníctvo k spracovanej veci (alebo novej veci), z dôvodu, že na kupujúceho neprešlo vlastníctve právo.
  • Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, alebo v prípade začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok kupujúceho, je predávajúci oprávnený prevziať tovar a voľne ho odpredať. Predávajúci je oprávnený použiť výťažok z odpredaja tovaru na uspokojenie svojich pohľadávok. Kupujúci pritom nemá nárok na odstupné.
  • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu nemožnosť zaplatenia akejkoľvek vystavenej faktúry, alebo jej časti. Kupujúci je povinný oznámiť.

Zaujíma vás viac?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa niektorého z produktov, kontaktujte nás.